Szanowni użytkownicy!

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług poprzez serwis katalog.wp.pl. W związku z tym wypowiedzeniu ulegają również wszystkie zawarte do dnia dzisiejszego umowy o świadczenie Usług w serwisie katalog.wp.pl.

Od dnia 7 stycznia 2019 r. nie ma możliwości dodawania nowych i modyfikowania starych wpisów oraz wnoszenia opłat. Całkowite wygaszenie serwisu planowane jest na dzień 31 stycznia 2019 r.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt poprzez adres: kontakt@pomoc.wp.pl

Zasady publikacji w Katalogu WP

Regulamin korzystania z Serwisu katalog.wp.pl.
I. Postanowienia wstępne.

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu katalog.wp.pl, w szczególności Usług udostępnionych w Serwisie katalog.wp.pl.
2. Serwis katalog.wp.pl jest udostępniany Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Poprzez fakt korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usług lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usług, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie ("kliknięcie") Linku aktywacyjnego otrzymanego od GWP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług), oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy o świadczenie Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.


II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu katalog.wp.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki GWP oraz zasady i warunki korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie katalog.wp.pl.
2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usług na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.
W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Usług.
3. GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy udostępniany przez GWP w domenach internetowych, do których prawa przysługują GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
5. Serwis lub Serwis katalog.wp.pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym http://katalog.wp.pl.
6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zawarcie z GWP umowy o świadczenie Usług oraz korzystanie z Usług, a także udostepnienie GWP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika, o ile jest to konieczne dla skorzystania z Usług.
7. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z Usług. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
8. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie w ramach Usług, w szczególności treści wpisywane przez Użytkowników do Formularzy dodania adresu internetowego lub/i modyfikacji Strony internetowej Użytkownika w Serwisie (w tym adresy internetowe, opisy i informacje dotyczące Stron internetowych Użytkowników).
9. Usługi - oznaczają określone w Regulaminie, świadczone przez GWP dla Użytkownika, usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości:
a) bezpłatnego wyszukiwania interesujących Użytkownika adresów internetowych Stron internetowych Użytkowników oraz zapoznawania się z tymi adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych;
b) odpłatnego zamieszczenia i rozpowszechniania adresu internetowego Strony internetowej Użytkownika w Serwisie wraz z jej opisem i innymi informacjami dotyczącymi tej Strony internetowej Użytkownika oraz odpłatnego dokonywania zmian w adresie internetowym, opisie i innych informacjach dotyczących Strony internetowej Użytkownika.
10. Strona internetowa Użytkownika - oznacza stronę internetową lub/i serwis internetowy Użytkownika.
11. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej umożliwiające jej otwarcie.
12. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III. Zasady korzystania z Usług.

1. Usługa umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie interesujących Użytkownika adresów internetowych Stron internetowych innych Użytkowników oraz zapoznawania się z tymi adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych, a także zamieszczenie i rozpowszechnianie adresu internetowego Strony internetowej Użytkownika w Serwisie wraz z jej opisem i innymi informacjami dotyczącymi tej Strony internetowej Użytkownika oraz dokonywanie zmian w adresie, opisie i innych informacjach dotyczących Strony internetowej Użytkownika.
2. Użytkownik korzysta z Usług za pomocą udostępnionych w Serwisie Narzędzi internetowych, Linków i Formularzy oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usług, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
3. Adresy internetowe Stron internetowych Użytkowników wraz z opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych są nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane przez inne osoby korzystające z Serwisu.
4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usług, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w Serwisie. Opis i informacje dotyczące Strony internetowej Użytkownika powinny dotyczyć tej Strony internetowej, do której zostały zamieszczone, być zgodne z prawdą oraz nie mogą wprowadzać w błąd co do podmiotu, który prowadzi i rozpowszechnia tę Stronę internetową.
5. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.
6. GWP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi adresów internetowych Stron internetowych Użytkowników według kryteriów określonych przez GWP, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
7. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.9.a) Regulaminu jest bezpłatne.
8. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.9.b) Regulaminu jest odpłatne, a wysokość opłat za świadczenie tych Usług określa punkt IV Regulaminu.
9. Niezależnie od postanowień punktu III.7 i III.8 Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usług.
10. Treści Użytkownika są upubliczniane w Serwisie w ciągu 24 godzin od chwili ich zamieszczenia w Serwisie, o ile zamieszczone zostały do godziny 16.00 danego dnia roboczego oraz pod warunkiem spełniania przez Użytkownika i Treści Użytkownika postanowień Regulaminu. W przypadku Treści Użytkownika zamieszczonych przez Użytkownika po godzinie 16.00 lub w dni nierobocze, Treści Użytkownika są upubliczniane w Serwisie w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu zamieszczenia tych Treści w Serwisie.
11. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
12. Strona internetowa Użytkownika zawierająca treści erotyczne lub treści nieprzeznaczone dla osób pełnoletnich musi posiadać przestronnę internetową o charakterze informacyjnym dotyczącym treści i tematyki Strony internetowej Użytkownika z wyraźnym oznaczeniem wejścia i rezygnacji z wejścia na Stronę internetową Użytkownika. Przedstrona internetowa określona w zdaniu poprzednim nie może zawierać żadnych reklam i materiałów promocyjnych jakichkolwiek podmiotów lub/i treści oraz materiałów prezentujących lub prowadzących do treści Strony internetowej Użytkownika, poza samym oznaczeniem wejścia na Stronę internetową Użytkownika.
13. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
14. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie będą czytane przez inne osoby;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie Treści Użytkownika przez inne osoby.


IV. Warunki korzystania z Usług.

1. Skorzystanie z możliwości zamieszczenia pojedynczego adresu Strony internetowej Użytkownika w Serwisie, w ramach Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu, wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności:
a) prawidłowego wypełnienia wszystkich pól Formularza umożliwiającego skorzystanie z Usług w zakresie określonym przez GWP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika, adresu Strony internetowej Użytkownika, opisu i informacji dotyczących tej Strony internetowej;
b) zaakceptowania postanowień Regulaminu;
c) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
d) aktywowania ("kliknięcia") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług);
e) dokonania zapłaty jednorazowej opłaty w wysokości 9,- złotych netto plus podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, tj. 11,07 złotych brutto, w sposób określony w punkcie IV.3 Regulaminu.
2. Skorzystanie z możliwości dokonania zmiany w adresie, opisie lub informacjach dotyczących pojedynczej adresu Strony internetowej Użytkownika w Serwisie, w ramach Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu, wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności:
a) prawidłowego wypełnienia wszystkich pól Formularza umożliwiającego skorzystanie z Usług w zakresie określonym przez GWP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika, adresu Strony internetowej Użytkownika, opisu i informacji dotyczących tej Strony internetowej;
b) aktywowania ("kliknięcia") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
c) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
d) dokonania zapłaty jednorazowej opłaty w wysokości 9,- złotych netto plus podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, tj. 11,07 złotych brutto, w sposób określony w punkcie IV.3 Regulaminu.
3. Dokonanie zapłaty opłaty określonej w punkcie IV.1 i IV.2 Regulaminu możliwe jest wyłącznie za pomocą wiadomości SMS wysłanej z telefonu komórkowego Użytkownika na numer 79466 zawierającej treść wskazaną Użytkownikowi w Formularzu określonym w punkcie IV.1 i IV.2 Regulaminu. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika lub osób trzecich powstałe na skutek wysłania wiadomości SMS o niewłaściwej lub błędnej treści oraz na niewłaściwy numer. GWP może w każdym czasie dokonać zmiany opłaty określonej w punkcie IV.1 i IV.2 Regulaminu, przy czym zmiany te nie są wiążące w odniesieniu do Usług opłaconych już przez Użytkownika przed wejściem w życie zmiany. Zmiany opłaty określonej w punkcie IV.1 i IV.2 Regulaminu są wiążące dla Użytkownika na zasadach określonych w punkcie IX Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
4. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 - IV.2 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Usług może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usług.
5. Wykonanie czynności określonych w punkcie IV.1 - IV.2 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z korzystaniem z Usług.
7. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.
8. GWP informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
10. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i powinny być zgodne z prawdą;
b) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
11. Korzystanie z Usług, a w szczególności przesłanie do GWP Formularza dotyczącego akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
b) upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usług;
c) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
12. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi.
13. GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.


V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usług. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usług, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.
2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
3. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu rozpowszechniania w Serwisie Treści niespełniających warunków określonych w Regulaminie.
5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie tych Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w Serwisie.
7. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
8. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że GWP nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Treści Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
9. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie (w tym adresy internetowe, opisy i informacje o Stronach internetowych Użytkowników), a także treści Stron internetowych Użytkownika, których adresy internetowe są zamieszczone i rozpowszechniane w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
a) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
b) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
c) nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;
d) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;
e) nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
f) nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
g) nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku innej osoby;
h) nie mogą zawierać wirusów komputerowych;
i) nie mogą być sporządzone w języku obcym (innym niż polski) bez jednoczesnej polskiej wersji językowej;
j) nie mogą zawierać treści identycznych lub wyraźnie podobnych do Treści już zamieszczonych w Serwisie lub stanowiących modyfikację Treści już zamieszczonych w Serwisie;
k) nie mogą prowadzić do stron internetowych, do których prowadzą już Treści zamieszczone w Serwisie;
l) nie mogą prowadzić do stron internetowych będących w fazie budowy, nie zawierających prawie żadnych lub zrozumiałych treści lub/i zawierających treści będące wyłącznie przekierowaniem do innych stron internetowych, a także których otwarcie nie jest możliwe z uwagi na błędy lub/ usterki techniczne;
m) tytuł Strony internetowej Użytkownika nie może zawierać powtórzeń tych samych znaków, symboli, liter lub/i liczb, w szczególności nie może stanowić łańcuszków składających się ze zbitków liter, liczb, symboli lub/i znaków, niestanowiących zrozumiałej treści;
n) w tytule i opisie Strony internetowej Użytkownika wielkie litery mogą być używane wyłącznie zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego;
o) tytuł i opis Strony internetowej Użytkownika nie może zawierać wyrazów i określeń mających charakter słów kluczowych dla Strony internetowej Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usług, do korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.
11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usług.
12. GWP jest uprawniona do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Treści Użytkowników według określonych kryteriów, kategorii lub grup.
13. Umowa o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącego połączenia z Serwisem (jego bieżącej sesji w Serwisie).
14. Umowa o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas nieoznaczony.
15. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu. W związku z tym, że wysokość opłaty za świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu nie jest uzależniona od czasu rozpowszechniania Treści Użytkownika w Serwisie (Użytkownik dokonuje zapłaty jednorazowej opłaty za korzystanie z Usług bez względu na długość czasu rozpowszechniania Treści w Serwisie), w przypadku wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu, GWP nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi opłaty ani w całości ani w części za Usługi objęte umową, która została przez niego wypowiedziana.


VI. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usług, jeżeli jest to spowodowane: a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
b) przyczynami niezależnymi od GWP (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.
3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.
5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług, za korzystanie przez niego z Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
6. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
8. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
9. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
10. GWP zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany funkcjonalności udostępnianej w ramach Usług, GWP może zachować tą funkcjonalność w dotychczasowym kształcie (przez czas oznaczony lub nieoznaczony) dla Użytkowników, którzy korzystali z tej funkcjonalności w chwili dokonania zmiany.
11. GWP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez GWP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń GWP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez GWP. GWP ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści Użytkownika. Korzystanie z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez GWP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
12. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do GWP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców GWP, które przysługują reklamodawcom GWP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do GWP.
13. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usług poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.
14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
15. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.
17. GWP może odmówić świadczenia Usług, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika lub Treści Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.18 Regulaminu.
18. W przypadku niespełniania przez Treści Użytkownika lub Strony internetowe Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, które może skutkować odmową świadczenia Usług Użytkownikowi, GWP wzywa Użytkownika do zmiany (w tym modyfikacji) Treści Użytkownika w taki sposób, aby spełniały one warunki określone w Regulaminie. W przypadku dokonania przez Użytkownika zmiany Treści Użytkownika w taki sposób, aby spełniały one warunki określone w Regulaminie, GWP rozpoczyna świadczenie Usług Użytkownikowi na warunkach określonych w Regulaminie.
19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.20 i VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do:
a) zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Treści Użytkownika;
b) usunięcia Treści Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) i zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia).
GWP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Treści Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Treści Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu, GWP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez Użytkownika tych przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP może zaprzestać świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.
20. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
a) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usług;
b) udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą;
c) nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.
GWP jest ponadto uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku otrzymania przez GWP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści.
21. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie Usług (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług (z chwilą wypowiedzenia).
22. W przypadku upływu czasu trwania Usług lub zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, GWP usunie Treści Użytkownika z zasobów pamięci serwera GWP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści Użytkownika.


VII. Korespondencja.

1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usług na adres poczty elektronicznej katalog@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich tych przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika.


VIII. Reklamacje.

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej katalog@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.
2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.


IX. Zmiany Regulaminu.


1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. GWP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez GWP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. GWP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.